Vi hos Hälsoklivet följer GDPR 

Hälsoklivets policy och riktlinjer för behandling av personuppgifter (GDPR)

Hälsoklivet värnar om den personliga integriteten
Alla kunder skall känna sig trygga när de anförtror Hälsoklivet sina personuppgifter. Hälsoklivet följer lagar för att skydda den personliga integriteten, regler för banksekretess samt interna regler för den praktiska hanteringen.

Hälsoklivet behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligen angivna ändamål. Exempelvis behandlas personuppgifter för att kunna handlägga och registrera köp av tjänster.

Information om för vilka ändamål Hälsoklivet behandlar personuppgifter lämnas i den information om personuppgiftsbehandling som Hälsoklivet ger till kund, till exempel i villkoren för köp av tjänster eller vid registrering av medlemskap.

Marknadsföring
Information som lämnats till Hälsoklivet används även för att Hälsoklivet genom direkt marknadsföring ska kunna lämna bättre och mer personliga erbjudanden samt ge bättre service till sina kunder. Det är Hälsoklivets mål att förenkla kundernas vardag och premiera lojalitet. Där ingår att Hälsoklivet skall kunna ge kunden:

  • Erbjudanden som anpassats efter kundens intresseområden och behov.
  • Ge information i form av utskick.

För att uppnå målet kan Hälsoklivet göra en fördelning av kunderna, baserat på de personuppgifter kunden lämnat till Hälsoklivet.

Kunden har alltid rätt att begära att de personuppgifter som Hälsoklivet har, inte behandlas för direktmarknadsföring. En begäran om spärr mot direktmarknadsföring skall göras skriftligen till Hälsoklivet på mailadress info@halsoklivet.se.

Samtycke
I de fall som krävs eller annars är lämpligt, erhåller Hälsoklivet samtycke från kunden innan behandling av personuppgifter om kunden påbörjas. Kunden kan samtycka genom att underteckna till exempel avtal/kontrakt eller registrering för att få informationsbrev. Innan samtycke lämnas ska kunden informeras om behandlingen.

Kunden har rätt att återkalla ett lämnat samtycke. Hälsoklivet kommer i så fall inte att behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter om kunden, eftersom samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.

Information om personuppgifterna
Hälsoklivet hanterar personuppgifter enligt dataskyddförordningen (GDPR), för mer information läs mer här https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/forordningstexten/

Kunder som har frågor om Hälsoklivets hantering av personuppgifter kan kontakta Hälsoklivet per e-post info@halsoklivet.se eller på postadress Hälsoklivet – Lägergatan 4b, 642 60 Malmköping.

Tillgång till personuppgifterna
Inom Hälsoklivet skall så få som möjligt ha tillgång till kunders personuppgifter.

Hälsoklivet har även serviceavtal med bolag som behandlar personuppgifter för Hälsoklivets räkning. Dessa avtal innehåller bestämmelser om sekretess och säkerhet vid behandling av personuppgifter. Det är vidare alltid Hälsoklivet som ansvarar för behandlingen och kunden kan vända sig till Hälsoklivet med frågor om behandlingen.

Säkerhet
De uppgifter som anförtros Hälsoklivet behandlas på ett betryggande sätt. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till uppgifterna och skydd finns både mot intrång och förstöring av uppgifterna.

Personuppgifter överförs inte till någon utanför Hälsoklivet, i annat fall än de som har angivits ovan i rubriken ”Tillgång till personuppgifterna”.